panelarrow

Verslag van Seniorenraad 29-11-2015

| 0 comments

Verslag van Seniorenraad bijeenkomst 29-11-

 

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

 

Datum:            29-10-2015

Tijdstip:           09.30-11.45 uur

Afwezig:           Jan ter Horst en Jan Wagensveld

Notuliste:                     JtB

—————————————————————————————————————————-

 

 

 1. Opening en berichten van verhindering

De waarnemend voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent hiermee de vergadering. Hij vraagt een minuut stilte om onze voorzitter Gert Hardon te gedenken die ons ontvallen is

 

 1. 2. Benoemingen SRB-AB en DB

De waarnemend voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met zijn benoeming tot voorzitter en Janny ten Berge in het Db te benoemen als algemeen bestuurslid. Het AB stemt volmondig in met deze voorstellen.

 

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Er zijn 2 gasten op d epublieke tribune; Hr. Wim Schutte en Mw. Willy Lindeboom. Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 

 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt aangevuld met punt 8a; een terugkoppeling vanuit de commissie verkeer.

 

 1. Vaststellen verslag AB vergadering d.d. 02-07-2015

Er wordt gevraagd of de acties, genoemd onder punt 8 uitgevoerd zijn. De voorzitter vraagt dit na bij de secretaris. Het verslag wordt verder zonder wijzigingen/toevoegingen vastgesteld.

 

 1. Post/mededelingen

Er is een brief gekomen van de KvK inzake de gewijzigde bestuurssamenstelling.

Mededelingen:

 • JtB is bij Fenneke Hardon op bezoek geweest; zij rapporteert hierover terug
 • Fenneke heeft contact gehad met de secretaris betreffende archiefmateriaal van de SRB wat in het bezit was van Gert.
 • Annie Looman deelt mee dat in het overleg van de LCO Borculo op 22-10-2015 men heeft besloten de LCO Borculo, bestaande uit 5 personen, op te heffen omdat er 3 personen wilden aftreden en geen aanvulling mogelijk bleek. Dit punt wordt uitgebreid besproken bij agendapunt 10.

 

 1. Stand van zaken infobijeenkomst

De afgesproken infobijeenkomst rond brandveiligheid van senioren vindt plaats op 10 november bij Prinsen in Haarlo, aanvang 14.30 uur. Er is contact geweest met Dhr. Van den Mosselaar die de middag zal verzorgen en alle zakelijke dingen zijn geregeld. Perspublicaties dienen echter uiterlijk 30-10 verzonden te worden en het is onbekend of de secretaris dit al heeft verzorgd. JtB zal een opzet maken en dit mailen naar voorz/secr.

 

 1. Terugkoppeling van het gesprek met wethouder Marijke van Haaren op 07-10-2015

Het SRB-DB heeft aan dit gesprek deelgenomen met uitzondering van Willemien Gussinklo. Het gesprek als zodanig is uiterst positief ervaren. De wethouder luistert goed en vraagt door zonder meteen “in de verdediging te schieten”. Op de volgende punten zal zij de SRB haar reactie laten weten:

 • Of de welzijnsraad in de huidige samenstelling wel voldoet aan de WMO eis van cliënt/burgerparticipatie betrekken in het proces van beleidsvorming
 • Hoe een onafhankelijke klachtafhandeling er gaat uitzien omdat deze, volgens de SRB, dit op het moment niet is
 • Op welke wijze potentiele klanten geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de klachtenregeling
 • Het steeds groter wordende probleem van het juridisch taalgebruik in publicaties richting klanten

 

N.a.v. het gesprek binnen de AB over deze zaken gaan 2 leden van het SRB-AB vanavond, 29-10, naar de vergadering van de welzijnsraad en zij zullen het voltallig AB digitaal terug rapporteren.

 

8a. Terugkoppeling vanuit commissie verkeer

Henk Teselink vertelt van het overleg over knelpunten in Eibergen wat geweest is met wethouder Pot, ambtenaren en leden van het Gehandicaptenplatform. Aan dit overleg is een rondgang ter plaatse voorafgegaan. De wethouder heeft een goed inzicht gekregen in de problemen die spelen, maar vanuit de ambtelijke organisatie is vooral ook het gebrek aan geld benadrukt. Afgesproken is dat een vervolgoverleg spoedig zal plaatsvinden. Henk houdt dit in de gaten. Er worden ook nog 3 extra strooikisten geplaatst in Berkelland.  Gerrit stuurt Henk een mail met de laatste update over strooikisten en beheerders daarvan.

 

In het gesprek over dit onderwerp komt het fenomeen “letselschade(claims)” aan de orde. Bart zal zich verdiepen in de mogelijkheden en de procedures rond dit onderwerp.

 

 1. Sponsoring

Sponsoring is onze enige bron van inkomsten; helaas is de enige mens die dit “in z’n vingers had ”ons ontvallen. In het DB is besproken of dit onderwerp wellicht iets was voor de portefeuille van Jan Wagenmans. Bart gaat vanmiddag hierover met Jan in gesprek. Bart verzoekt een ieder die ideeën heeft over evt. nieuwe sponsoren dit bij hem te melden. Gerrit maakt een overzicht van de huidige sponsoren en mailt dit aan de AB leden door.

 

 1. Rondje LCO’s

 

 • LCO-N heeft gesproken over:
 1. Inzet VOA’s
 2. Het gesprek met d ewethouder
 3. De as. middag over brandpreventie
 4. De seniorenraad in Winterswijk
 • LCO-E heeft gesproken over:
 1. Het gesprek met de wethouder
 2. De commissie verkeer en de bevindingen van deze commissie
 3. Er is gesproken over de middag georganiseerd door het GPB inzake de veranderende zorg
 4. het parkeerkaartenbeleid en de inzet van het GPB
 5. er is opgemerkt dat de SRB website niet helemaal in orde is; Gert wordt nog genoemd, zijn tel.nr staat er nog in, er zijn taalfouten geconstateerd en de vraag is of de openingskop ook aangepast kan worden aan het huidige DB
 6. er is ook gesproken over mogelijkheden om de opbrengsten van de beurs te verhogen, zoals het verschil maken in bijdragen van verenigingen etc. en zakelijke ondernemers en bv het vragen van een entreeprijs. De beurscommissie zal eea bespreken en komt met voorstellen naar DB en AB.
 • LCO-B heeft zich opgeheven ingaande 22-10-2015. Men had nog maar 5 leden van wie er 3 aangaven in de laatste bijeenkomst te willen stoppen met de LCO. Concreet betekent dit dat de 2 SRB-AB leden ingaande 01-01-2016 afscheid nemen in het AB en ook dat Annie Looman geen voorzitter wordt van de beurscommissie. Het complete AB is erg overvallen door deze mededeling. De voorzitter stelt dat deze situatie knaagt aan het voortbestaan van de SRB in de huidige vorm na een gedachtewisseling wordt afgesproken dat het DB een extra vergadering houdt op 04-11-2015 om 1000 uur bij Gerrit in Neede om zich over de ontstane situatie te beraden.

Bart stelt voor om in ieder geval extra aandacht voor vrijwilligers te vragen Berkellandbreed via het vrijwilligerscontactpunt. Hij zal een soort advertentie opstellen ook gaat hij een brief opstellen die naar alle organisaties in Berkelland verzonden zal worden.

 

 1. Rondvraag

Rosa: heeft de Naoberbus gezien op de markt in Borculo; is erg mooi

Christien: heeft klachten vernomen over de mogelijkheid om alleen digitaal een aanmelding te doen voor het mantelzorgcompliment.  Alweer een communicatieprobleem van de gemeente!!

 

 

 1. Sluiting

Om 11.45 uur bedankt  de voorzitter een ieder voor haar/zijn inbreng en sluit hiermee de vergadering.

 

 

 

Volgende AB ( eindejaar vergadering) is op donderdag 17 december aanvang 0930 uu

Geef een reactie

Required fields are marked *.