panelarrow

Veranderingen aanbrengen in uw Testament en Volmachten

| 0 comments

testament-mystique

Testament- Volmacht (levenstestament)

De laatste jaren zijn wettelijke bepalingen t.a.v. het bovenstaande meermaals aangepast c.q. gewijzigd.
Laat daarom regelmatig (bv iedere vijf jaar) Uw testament/volmacht controleren v.w.b. de laatste stand van zaken.
Er zijn tegenwoordig veel clausules in het testament of volmacht op te nemen.
Neem daarover contact op met uw notaris.

Testament
Waar moet u onder meer aan denken als u uw testament aanpast of een nieuw testament maakt?
Allereerst is het van belang om goed vast te leggen wanneer uw kinderen hun erfdeel kunnen opeisen. In de wet staat dat dit kan bij het overlijden van de langstlevende, maar u kunt dit uitbreiden bijvoorbeeld indien de langstlevende zijn of haar intrek neemt in een verpleeghuis en daarvoor een eigen bijdrage moet betalen.
Vaak wil men ook vestleggen dat de erfdelen van de kinderen niet terecht kunnen komen bij de “koude kant”. Dit noemen we een (harde) uitsluitingsclausule. U kunt wel bepalen dat deze clausule niet van toepassing is wanneer het huwelijk van een kind eindigt door overlijden.
Beschikt u over veel vermogen, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw kleinkinderen te betrekken in uw testament. Hiermee kan een aanzienlijke besparing worden bereikt.
Ook verdient het aanbeveling om in het testament een clausule op te nemen die het vaststellen van rente over de erfdelen van de kinderen mogelijk maakt.
Er zijn veel meer clausules denkbaar, die u in overleg met de notaris kunt bespreken. Het is dan raadzaam om uw (eventuele) bestaande testament mee te nemen alsmede een globaal overzicht van uw bezittingen en schulden.

Volmacht (levenstestament)
Veel mensen maken tegenwoordig ook een volmacht (levenstestament).
In deze volmacht geven de echtgenoten (partners) elkaar de bevoegdheid om handtekeningen voor elkaar te zetten en om alle zaken te regelen, met name voor het geval als één van u wilsonbekwaam wordt.
Deze volmacht kan tevens ook gegeven worden aan de kinderen.
Het maken van een volmacht is van belang in verband met het steeds strengere beleid van de kantonrechters. Mocht er vooraf niets geregeld zijn en het vermogen wordt onder bewind gesteld, dan is voor belangrijke handelingen de goedkeuring nodig van de kantonrechter.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de verkoop van het huis en het verdelen van de koopsom, aan het (verder) uitvoeren van een gemaakt schenkingsplan etc. Veel mensen zitten niet op deze bemoeienis te wachten.
Tenslotte kunt u in de volmacht ook andere wensen neerleggen, bijvoorbeeld ten aanzien van levenseinde (bijvoorbeeld een verzoek tot euthanasie) of over verdelen of verkopen van waardevolle bezittingen.

Van veel Needenaren liggen aktes van de voormalige Needse notarissen in bewaring bij notaris Roerdink in Groenlo.
Vanwege dit feit hoeft u hier niet naar toe vanwege een nieuw of aan te passen testament/volmacht, maar kunt u dit regelen bij één van de notarissen in Berkelland

Geef een reactie

Required fields are marked *.