panelarrow

Notulen Vergadering SRB 05-10-2017

| 0 comments

 

 

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

 

Datum:            05-10-2017

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Bart Klootwijk, Willemien Gussinklo, Henk Teselink, Arthur Bargerbos, Gerrit ten Hoopen, Janny te Berge, Jan Spaans, Jan ter Horst.
Christien Peter.
Afwezig:           Jan Wagensveld, Willy Lindeboom
Gasten:            Wim Schutte, Christa Gehrels OSVB

1.Opening en welkom door de voorzitter om 09.30 uur.
2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden (max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers) Hier wordt gebruik van gemaakt door Mw. Christa Gehrels.
– Mw. C. Gehrels stelt aan de orde een ontmoetingscentrum voor Senioren in Ruurlo
– De zaalhuur van de verschillende dorpshuizen is verschillend in de grote kernen in de gemeente Berkelland
Ook worden verschillende prijzen gehanteerd voor koffie en thee.
3.Vaststelling van de agenda; deze worden vastgesteld met een aanvulling van Hr. Jan Spaans op einde vergadering.
4.Notulen AB SRB vergadering 24-08-2017.
Verandering en opmerking, bij punt 7 veranderen in aankondiging “Lang blijven we onze woning wonen” in “Lang zult u in uw eigen woning wonen”
Taxibedrijf Zoof veranderen in de naam “Zoov”
Ingekomen stukken
– Verslag bespreking met Wethouder Mw. M. van Haaren op maandag 4
september 2017.
– Ingediende reactie op Visiestuk Sociaal Domein Achterhoek.
– Bijeenkomst Werkconferentie Achterhoek
– De agenda themamiddag 9 november 2017
Opmerking: Niet iedereen heeft de goede stukken ontvangen van het visiestuk Sociaal Domein Achterhoek, dit komt de volgende vergadering opnieuw aan de orde.
Bijeenkomst Werkconferentie, zijn Janny ten Berge en Willemien Gussinklo aanwezig geweest.
Zij hebben kennisgenomen van de demografische ontwikkelingen in de gemeente Berkelland, met name de ontwikkeling het vertrek van jongeren en het ouder worden is een heel specifiek aan de orde geweest.

Bij de jeugdzorg ontbreekt het nog aan een duidelijk beleid.
Agenda thema middag van 9 november zijn allen het eens.
6. Nieuws van de LCO’s– Eibergen. Tijdens de bijeenkomst in Eibergen is aan de orde geweest, de eigen bijdragen van € 60,– voor een pasje voor taxivervoer met een indicatie.
Dit bedrag is niet uniform in alle gemeenten. Graag zou men een folder zien waarin staat welk openbaar vervoer er is de gemeente.
Herindeling van het centrum van Eibergen en het parkeren.
De LCO-Eibergen wil zich gaan promoten een brief naar alle organisaties en met name de KBO-Beltrum goed informeren.
– Neede. In Neede is het plan herinrichting Oudestraat aan de orde, LCO-Neede heeft bij de gemeente en gedetailleerd plan ingediend.
Verder promotie Toerisme, in najaar begin bouw uitkijktoren Needse berg.
Het probleem hangjongeren, door opheffen dorpshuis en ontbreken goed beleid jongerenwerk.Wim Schutte, Seniorenvoorlichting.
Dit moet onder verantwoording komen van de coördinator “Voormekaar teams” Mw. R. Bouwman
7.   College Berkelland on Tour in Eibergen en Borculo.
     De vergadering stelt vast dat de publicatie veel te laat is aangekondigd.
Men is niet in staat om dan nog te reageren of de datum in te plannen.
8. Aanvulling Jan Spaans op de agenda.
Jan Spaans is met Willy Lindeboom zijn naar een bijeenkomst geweest in Nunspeet, over het thema ‘Van niet pluis naar een veilig huis’
Met name de signalen die bij banken en instellingen binnenkomen over kinderen en jongeren die onder de radar blijven van de overheid en op kosten van ouders leven. Dat ouders en kinderen volledig afhankelijk worden van elkaar en dat het soms tot totale uitbuiting komt.
Ook komt het voor dat ouders komen te overlijden en dat dan problemen ontstaan over de woning, (huur- of eigenwoning) die ontruimd moet worden.

9.Wat verder ter tafel komt.
Christien Peter deelt mee dat het Gehandicapten Platform een subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente en een tegemoetkoming hebben ontvangen van
€ 240,– van kerk in Actie en nog een bijdragen van € 100,–
Wim Schutte, Er is een mantelzorg café in Neede in de Hofmaat
Verder vraagt hij naar een speciale Seniorenwijzer in gedrukte vorm, of de gemeente hiervoor voelt.
Henk Teselink antwoord dat de KBO een mooi boekje uitgeeft, dat door advertentie-inkomsten kostendekkend is, misschien iets voor Berkelland.Ouderen dag, de organisatie komt maar moeilijk op gang, het is onduidelijk hoe de opzet nu is.
Er zijn heel verschillende reacties, van goed verzorgt tot te late aanmelding

10.Rondvraag en sluiting.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen
uit te komen op de thema middag op donderdag 9 november 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.