panelarrow

Notulen van de AB vergadering 4 mei 2017

| 0 comments

Datum:            4 mei 2017

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Bart Klootwijk, Willemien Gussinklo, Jan Wagensveld, Christien Peter, Willy Lindenboom, Henk Teselink, Arthur Bargerbos, Jan Spaans, Janny ten Berge

Afwezig:           Afwezig met kennisgeving Jan ter Horst en Gerrit ten Hoopen

 • Opening en welkom door de voorzitter om 09.30 uur.
 • Toetreding van de heren Jan Spaans en Arthur Bargerbos tot het AB van de Seniorenraad Berkelland; beide heren worden extra hartelijk door de voorzitter welkom geheten; op voorstel van Arthur wordt een kennismakingsrondje gedaan zodat beide nieuwe leden enig idee hebben van de samenstelling van het AB. Bart vertelt ook iets over de geschiedenis van de SRB, de LCO’s in Berkelland en dat er momenteel nog 2 LCO’s actief zijn, te weten Neede en Eibergen. Bemensing van LCO’s en SRB zal in de toekomst onder druk komen te staan, ondanks dat alle aanwezigen nut en noodzaak onderschrijven.
 • Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden (max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
 • Vaststelling van de agenda; deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Notulen AB SRB vergadering 23-02-2017
 • Christien vraagt naar een reactie van Ursula Drexhage; JtB neemt contact met haar op.
 • Willemien merkt op dat het woord “betere” bij het laatste punt van de rondvraag eruit moet.
 • Bart merkt op dat ZOOF als volgt geschreven dient te worden: ZOOV

Met deze opmerkingen erbij wordt het verslag vastgesteld.

 • Ingekomen stukken.
  – Een gesprek met Het Gehandicapten Platform; het tijdstip en de plaats van overleg ontbreken: actie Jan ter Horst
  – Aandachtpunten voor gemeenteraadsverkiezingen 2018; Janny vertelt iets over de gemaakte procesafspraken; zodra concept gereed is wordt dit aan de leden verstrekt. N.a.v. een opmerking over de tarieven van ZOOV besluiten we actie te ondernemen betreffende de tarieven bv bij een vroeg dokters/ziekenhuisbezoek: actie DB-Jan ter Horst

Het entreegeld voor deze regeling van €60,–dat de gemeente Berkelland heft wordt door de SRB meegenomen naar het ( komende) gesprek met wethouder van Haaren; afspraak maken, actie Jan ter Horst

 • E-bike training op 18 april 2017; deze is niet doorgegaan wegens een gebrek aan aanmeldingen. Henk geeft aan bij de secretaris gevraagd te hebben naar promotiemateriaal. Hij heeft dit vergroot en verspreid op verschillende plaatsen in Eibergen. Willemien geeft aan dat Henk haar nèt voor is geweest. Een idee wordt geopperd om de volgende keer eerst te proberen een groot interview in Tubantia te krijgen rond het probleem van ouderen en veiligheid in het verkeer en hieraan de cursus te koppelen. Wellicht opgeven bij de beurs in Haarlo?!
 • Bestuur SRB vernieuwing 2017 en 2018; eea is ook al enigszins ter sprake gekomen bij het welkom van Jan en Arthur. Bart geeft aan dat ervaringsinfo vanuit Ruurlo en Borculo op dit moment ontbreekt. Dat wordt betreurd. Wellicht is benadering van individuele personen een goed idee; Bart heeft in Ruurlo gesprekken gevoerd met 2 personen, hoe dit afloopt………….Willemien stelt voor een gesprek aan te gaan met alle organisaties ( rond ouderen)in Borculo; een overzicht hiervan kan gemaakt worden a.d.h.v. de gemeentegids. We vinden dit een goed plan. Actie Jan ter Horst
 • Herinrichting Centrum Plan Eibergen; in het SRB-DB is gesproken met de projectleider van de gemeente, dhr. Robert Asschert. Hij heeft eea goed uitgelegd en er is afgesproken dat, daar waar de inrichting van het gebied aan de orde is, de SRB een uitnodiging krijgt om hierover mee te denken. Wellicht is het een goed idee Robert in 2018 te vragen om de stand van zaken in de LCO Eibergen nog eens toe te lichten.
 • Wonen en ouder worden themamiddag 9 november in Berkelland; de themamiddag is gepland op 9-11-2017 in Haarlo bij Prinsen. Wethouder Patricia Hoitink heeft medewerking toegezegd; daarnaast wordt Prowonen genodigd, een makelaar en een bouwkundige ( dit is een tip vanuit de LCO Eibergen) Belangrijk is in deze bijeenkomst ook zicht te krijgen wat het beleid nu precies is, wie dat beleid maakt en hoe we er invloed op kunnen uitoefenen.
 • Nieuws uit de LCO’s;
 • Neede: er is gesproken over het voortbestaan van de LCO; een uitspraak erover is nog even blijven ‘hangen”; wordt vervolgd dus. Gerrit neemt enkele verkeerssituaties in Neede op met de gemeente
 • Eibergen: er is gesproken over de themadag, de ebike cursus en het inloopspreekuur van de VMK teams, die dit spreekuur houden op donderdag. De LCO stelt dat ze zich moeten aansluiten bij andere activiteiten in Eibergen zoals de markt, de inloopmorgen in de Huve etc. Deze zijn allemaal op dinsdag. De LCO gaat hierover een brief schrijven aan VMK Eibergen. Verder is er afscheid genomen van 2 leden en is gesproken over het voortbestaan van de LCO. LCO Eibergen heeft uitgesproken te willen blijven bestaan. Er wordt ook contact gezocht met de KBO Beltrum om te vragen zich bij de LCO aan te sluiten.
 • Vanuit het DB: Bart en Janny zitten in een overleggroep vanuit de Welzijnsraad met als thema “krimp” en kunnen we het ook gaan zien als een “uitdaging”; er wordt momenteel geïnventariseerd of het mogelijk is te komen tot een themamiddag/dag in februari 2018
 • Rondvraag en sluiting
 • Arthur; wil graag een keer bijgepraat worden over de organisatie en wat ze precies doet. Jan en Willy sluiten zich hierbij aan. Actie Bart, maar hij verklapt nu al dat er veel lees/denkwerk zal moeten plaatsvinden.
 • Christien; GPB heeft nu ook een uitnodiging gekregen vanuit de Welzijnsraad. Geeft door dat op 11 mei er een bijpraatbijeenkomst is op het gemeentehuis over “welzijn en hoe verder” Ze heeft de SRB tot nu toe bij deze bijeenkomsten gemist. Het clubje “sociaal” is bij elkaar geweest. Er wordt een brief opgesteld voor de wethouder inzake de mogelijkheid te komen tot een maatwerkvoorziening binnen de WMO. Verder roept Christien met nadruk op de WMO te blijven monitoren om te zien of theorie en praktijk wel parallel lopen
 • Willemien vertelt dat de SRB geen perspublicaties meer kan doen op de, door Livio gesponsorde, pagina in Berkelland Nieuws. Livio stopt met sponsoring. Bart licht eea toe en vertelt dat de secretaris bezig is te kijken of onze berichten alsnog gratis geplaatst kunnen worden.

Om 11.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.

4 mei/JtB

Geef een reactie

Required fields are marked *.