panelarrow

Notulen van AB vergadering Seniorenraad op 29 juni 2017

| 0 comments

Notulen.

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

 

Datum:             29 juni 2017

Tijdstip:            09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Bart Klootwijk, Willemien Gussinklo, Willy Lindenboom, Henk Teselink, Arthur Bargerbos, Gerrit ten Hoopen en  Janny ten Berge

Afwezig:           Jan Wagensveld ,Jan ter Horst, Christien Peter en Jan Spaans

Gasten:            Wim Schutte en Frans Orriëns

 1. Opening en welkom door de voorzitter om 09.30 uur.
 2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden (max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
 3. Vaststelling van de agenda; deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 4. Notulen AB SRB vergadering 04-05-2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

 1. Ingekomen stukken
 2. Verslag van het overleg GPB en SRB; er worden enkele opmerkingen geplaatst zoals rond de term “op termijn in elkaar schuiven” dit is te stellig gesteld, het is ter sprake gekomen. Er is een contactpersoon voor vervoer bij Betula, nl Erno van den Heuvel. Over het instaptarief van €60,- wordt met de wethouder besproken op 4 sept. as.
 3. Op de verzonden brief inzake maatwerk bij financiële ondersteuning heeft de gemeente afhoudend gereageerd. Het “sociale klupje” zal zich daar verder mee bezig houden.
 4. De mail van de gemeente/Michiel Huizing waarin we worden uitgenodigd mee te doen aan de regietafel Wonen en zorg wordt besproken en namens SRB gaan Arthur Bargerbos en Janny ten Berge daar naar toe. We vinden de uitgenodigde organisaties merkwaardig gekozen.
 5. Er is een mail ontvangen van Hotel Schaepkens uit ST Fijt met de vraag of ze mogen staan op de komende seniorenmarkt. Bart zal ze antwoorden.
 6. Brief van de Berkellandse Uitdaging met de vraag of we zitting willen nemen in het comité wat de nationale ouderendag op 06-10-2017 zal voorbereiden in Berkelland. Ook hier weer een merkwaardige keus bij de uitgenodigde partijen. Vanuit de SRB gaan Willemien en Henk erheen. Jan wordt gevraagd de mail naar alle, bij de SRB aangesloten, organisaties te sturen. Actie Bart/Jan

 Voorbereiding themamiddag “Wonen”

Makelaar Bennink en de organisatie “Lang zult u wonen” zijn door Bart benaderd, hij heeft nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. Het vooroverleg met de wethouder is op 09-10-2017, de middag zelf op 09-11-2017

 Gesprek met wethouder van Haaren

Het gesprek is op 04-09-2017; op dit moment is bij Bart niet bekend hoe laat.

In de DB vergadering gaan we een definitieve agenda opstellen.

Jaarverslag 2016

Enkele opmerkingen:

Arthur: het ziet er keurig uit.

Willy: op pag. 6 onder kopje Financiën en sponsoring is bij het cijfermatig overzicht in een som de 1 weggevallen; dit wordt bijgesteld

Gerrit: er is een potje t.b.v. kleine uitgaven; hier zit een kleine €100,– in; dit gaat naar Jan Spaans. Het missertje in de som zal worden aangepast zodat bij de volgende AB vergadering de ondertekening kan plaatsvinden.

 1. Afscheid van de penningmeester Gerrit ten Hoopen

Met een hartelijke speecht spreekt de voorzitter Gerrit toe en overhandigd hem een beeldje van een uil. De voorzitter vindt dat de uil goed bij Gerrit past vanwege diens kennis van (technische) zaken ( altijd heel handig bij de seniorenmarkt)  en zijn wijze ( en soms eigen wijze) opmerkingen en ondersteuning bij het functioneren van de SRB. Heel veel dank voor zijn inzet!! Gerrit dankt de SRB en vertelt dat hij nu echt aan het afbouwen is in het aantal vrijwilligersclubs waar hij lid van is. Nou……..dat mag Gerrit als je 78 bent!!!

 

 1. Rondvraag

Henk vraagt of de geplande AB vergadering van 24-08-2017 wel doorgaat.de volgende AB vergadering is in oktober; we vinden dan het gat te lang en besluiten de 24e augustus toch bij elkaar te komen. In Eibergen vindt dan geen LCO plaats.

Op vraag van de voorzitter merkt gast Wim Schutte op dat hij op de SRB website de actualiteit mist. Er blijken ook nog 2 websites te zijn, een oude en een nieuwe. Bij sommigen komt de nieuwe direct op als je zoekt op internet, bij anderen weer niet…….Dit mag echt niet, Bart zoekt z.s.m. contact met jan hierover. Ook de vele engelse woorden moeten naar het nederlands omgezet gaan worden. Actie Bart/Jan. Verzoek aan ieder om de website eens kritisch te bekijken!!

Gast Frans Orriëns vraagt of het niet mogelijk zou zijn om ouderen dringend te “prikkelen” zich in te schrijven bij ProWonen zodat een goed overall beeld ontstaat van wensen en mogelijkheden. Hierop ontspint zich een geanimeerd gesprek over dit thema. Opgemerkt wordt dat ook ouderenorganisaties een verantwoordelijkheid hebben naar hun achterban om dit aan de orde te stellen.

Om precies 11.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Required fields are marked *.