panelarrow

Notulen SRB- AB 23022017

| 0 comments

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

Datum:            23-02-2017

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Voorzitter Bart Klootwijk, 2e Voorzitter Willemien Gussinklo,

Secretaris Jan ter Horst
penningmeester Gerrit ten Hoopen, Jan Wagensveld
Christien Peter en Janny ten Berge, Henk Teselink
Gasten: Jan Spaans.

Afwezig m.k. Willy Lindenboom

—————————————————————————————————————————-

 1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden (max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 22-09-2016 en 15-12-2016

Er zijn geen aanvullingen:

Daarna worden de notulen vastgesteld

 1. Post/ mededelingen.
  – Oproep enquête Ondersteuning Thuis.
  Mw. Janny ten Berge heeft al contact opgenomen met Mw. Wilma Oonk, zij zoekt
  speciaal contact met mensen van 55+ voor deze ondervraging en invullen
  voorgedrukte formulieren

–           Oproep aanrijking Aandachtspunten gemeenteraadsverkiezingen 2018
Deze oproep gaat met de mailing van de E-bike cursus de deur uit.
Graag reactie voor 6 april 2017

–          Verordening Beleidsregels WMO

De secretaris van de Seniorenraad Berkelland Jan ter Horst geeft een overzicht van de totstandkoming van dit Beleid document van de gemeente.
Er is door de Welzijnsraad, de Seniorenraad en het Gehandicapten Platform, commentaar geleverd op dit document, verschillende opmerkingen zijn meegenomen, enkele niet, o.a. de Klachtenregeling en afhandeling en de gehanteerde termijnen waarbinnen gereageerd moet worden. (3 dagen door cliënt en 6 weken door gemeente)

 • Mail ontvangen over het gezamenlijk koken voor en met Senioren van Mw. Marloes van Nistelrooi. We zullen haar voor een volgende vergadering gaan uitnodigen.
 • Er is een bericht ontvangen van de VoorMekaarTeam Ruurlo over het invullen van de belastingen bij Senioren. In het verleden werden vrijwilligers opgeleid door de FNV, de Ouderenbonden en SBOG. Maar de laatste instantie is opgeheven en nu zullen de Seniorenbezoekers hiernaar vragen of die behoefte bestaat.
 1. Rondvraag.
  Mw. Janny ten Berge: Wonen in Berkelland speciaal voor Senioren. Voorstel om de
  Woningbouw ProWonen uit te nodigen met enkele prominente woning makelaars.
  Opvolging in de Seniorenraad voor Janny is Mw. Ursula Drexhage gevraagd.
  De volgende AB-vergadering is op donderdag 4 mei 2017 en dit is geen bezwaar.
  Hr. Jan Spaans over het nieuwe vervoer Zoof in Berkelland, er is nogal wat
  onduidelijkheid, met name de tijden tussen 18.00 uur ’s-Avonds en 9. 00 uur
  morgens, Seniorenraad zal hier naar vragen.
  De penningmeester Gerrit ten Hoopen vraagt bevestiging bij de kascommissie, die
  zal bestaan uit Hr. Jan Wagensveld en Mw. Willy Lindeboom.
  Mw. Christien Peter vraagt naar het aanstellen van een stagiair(e) bij de
  Welstandsraad, Jan ter Horst antwoord dat deze vacature langer kan gaan duren,
  de laatste berichten zijn dat de stage en afstudeeropdrachten al vervuld zijn en
  misschien volgend jaar zal plaats vinden.
  Mw. Willemien Gussinklo wil graag een betere regeling voor aftredende leden
  Seniorenraad, zij stelt voor de Hr. Jan Spaans als afgevaardigde van de LCO-
  Eibergen zitting te nemen in de Seniorenraad. Dit zal gaan gebeuren in de volgende
  AB-vergadering van 4 mei a.s.7. Welkom leden van de Berkellandse Fietsersbond.
  De heren Arno Zaanen uit Ruurlo en Marien Dijke uit Neede vertellen de
  doelstelling van de Berkellandse Fietsbond en zeggen hun medewerking toe aan de te
  houden E-bike middag op 18 april 2017 in Eibergen.
  Er is een regelmatig overleg met de gemeente en deze fietsbond over knelpunten en
  gevaarlijke situaties. Zij leveren gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

Graag willen de heren samenwerken met de Seniorenraad en ook hun op- en
aanmerkingen voor verbetering van fietsers binnen de gemeente.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Geef een reactie

Required fields are marked *.