panelarrow

Notulen en Jaarverslagen

Het Jaarverslag 2018 Seniorenraad Berkelland
Voor het hele verslag 2018 PDF Jaarverslag 2018 tekst

Het jaarverslag 2017 Seniorenraad Berkelland
Voor het hele verslag 2017 PDF Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2016 Seniorenraad Berkelland
Voor het hele verslag 2016 PDF jaarverslag 2016.compressed

Het jaarverslag 2015  Seniorenraad Berkelland

Voor het hele verslag lees het PDF   jaarverslag_2015_definitief

Notulen

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

Datum:             24 mei 2018

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Bart Klootwijk, Henk Teselink, Arthur Bargerbos, Janny te Berge, Jan Spaans, Jan ter Horst. Christien Peter

Afwezig           Jan Wagensveld, Willemien Gussinkl

 1. Opening en welkomdoor de voorzitter om 09.30 uur.
 2. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden(max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers) Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
 3. Vaststelling van de agenda;
 4. Notulen AB SRB vergadering 22-03-2018
  De notulen van deze bijeenkomst onveranderd vastgesteld.
  Naar aanleiding van: Het verslag van de werkgroep demografische ontwikkeling in Berkelland zal in gedrukte vorm, aan de leden worden toegezonden.
 5. Ingekomen berichten

* Brief van de Welzijnsraad dd. 4 april 2018 over het
faciliteren Platform Gehandicapten en Seniorenraad
* Brief Alzheimerstichting aan Welzijnsraad, hoe om te
gaan met mensen die deze eerste ziektesymptomen
vertonen.

Naar aanleiding van de Brief van de Welzijnsraad is de Secretaris van de Seniorenraad Berkelland naar de vergadering geweest op donderdag 17 mei 2018 en daar het voorstel van de Welzijnsraad ondersteund.
De Seniorenraad heeft geen inkomsten, geen leden, het vergaderen op locatie kost iedere keer een hap uit de rekening. Voorstel van de Welzijnsraad is om de Seniorenraad en het Platform Gehandicapten hierin tegemoet te komen om in het vervolg te vergaderen in het gemeentehuis.
Alzheimerstichting heeft een notitie gestuurd, hoe om te gaan met patiënten die de eerste tekenen vertonen van deze ziekte.

Er is sprake dat er een vervolg zal komen in de vorm van 4 avonden in de grote kernen van de gemeente Berkelland over dit onderwerp.

Bij het geplande bezoek van de Seniorenraad aan de wethouder zal dit onderwerp zeker aan de orde komen.
Mw. Christien Peter vraagt tijdig te melden wanneer we gesprek met de wethouder van de gemeente hebben

 1. Zorgbeurs op vrijdag 5 oktober 2018
  De uitnodigingen voor de standhouders worden deze verstuurd, enkelen hebben al toegezegd te komen, De Notaris Hr. Kraaienhof, Een slotenmaker, de gemeente Berkelland. Het toestaan van bouwen van kleine, tijdelijke woningen,
  Rabobank, Woninginrichting, een energie coördinator, enz.enz.
 2. Verklaring waarom Mw. C. Gehrels toch heeft bedankt

Voorzitter geeft kort weer hoe een en ander is verlopen, vooral de bijeenkomst werkgroep Zorgbeurs heeft in haar belevenis, haar geen vrijheid gegeven.

 1. Rondvraag.

Voorstel om de AB vergadering van Juli 2018 te verplaatsen naar Augustus 2018

Is aangenomen.
Mw. C. Peter vraagt tijdig te rapporteren wanneer het rapport Vervoer in de Commissie gemeente zal worden behandeld.
Zij deelt mee dat zij eind van het jaar wil gaan stoppen met het Gehandicapten Platform.
Derhalve ook niet meer al zodanig als vertegenwoordigster van deze organisatie in de Seniorenraad kan blijven.
Er wordt gevraagd naar de website van omroep Max over de pensionering en of de Seniorenraad deze wil overnemen en publiceren op haar website.

 1. Afscheid Mw. Janny ten Berge.
  De zittingsperiode van Mw. Janny ten Berge is afgelopen en zij heeft aangeven te willen stoppen met Seniorenraad.

Er is geen opvolgster voor haar gevonden, het betekend weer een stuwende kracht minder in de Seniorenraad. Zij geeft aan wel hand en span diensten te willen blijven verrichten.

De voorzitter bedankt haar voor haar inzet, het aanbieden van een fles wijn en een bloemetje voor haar werkzaamheden.

Notulen 15 december 2016

 1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda
 1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 22-10-2016

Verschillende aanwezigen hebben de notulen niet doorgemaild gekregen en daarom is

besloten deze notulen de volgende vergadering te behandelen.

 1. Mededelingen.

–    De voorzitter is bij verschillende besprekingen geweest die de Seniorenraad met de
verschillende fracties van de zittende politieke partijen in de gemeente Berkelland
heeft gevoerd. Algemene indruk is dat de deze partijen weinig affectie hebben
met de toenemende aantal inwoners van de gemeente boven de 60 jaar.
–    De Seniorenraad is dit jaar betrokken bij het opstellen van diverse beleidsstukken, dit
kost veel expertise en tijd.
–    Er komt weer een nieuw vervoersysteem binnen de gemeente Berkelland.

Het is nog onduidelijk hoe een ander gaat lopen, het is onderhevig aan veranderingen.

–    De gemeente bied voor inwoners, tot een inkomen maximaal 130% van minimum inkomen een gezamenlijke zorgverzekering bij Menzis.
–   Opmerking: Collectieve verzekering begint pas in 2018.
–   Janny ten Berge merkt op dat er 4000 inwoners van deze regeling gebruik kunnen
maken, welke een €20,– per maand kunnen besparen en geen eigen risico
moeten betalen.
–   De gemeente Berkelland start een actie “ Donkere dagen” voorlichting geven over
inbraak preventie, met brandweer, politie, verpleegkundige.
Bijeenkomsten in de 4 grote kernen van Berkelland
–   Hr. Wim Schutte stelt dat inloop en beheer van restaurant DE Hofmaat in Neede
beter kan, in het verleden heeft de Seniorenraad zich ingezet dit te promoten,
maar nadat de subsidie op was, is dit gestopt.
Inzet vrijwilligers, zou zich zelf moeten uitbreiden,
wij geven als Seniorenraad geen ondersteuning meer, niet in subsidie nog in
vrijwilligers beheer.
5    Een overzicht van de laatste stand van zaken van het VoorMekaarTeam 

 1. Berkelland.
  –   Presentatie door Mw. Wilma Spee en Hr. Wim Staargaard.

     Zij geven een klinkende en duidelijke power point presentatie en beantwoorden vragen
tijdens hun voordracht.

7. De voorzitter bedankt de presentatoren en de aanwezigen en wenst allen fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Datum:            27-11-2016

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Aanwezig:         Voorzitter Bart Klootwijk, 2e Voorzitter Willemien Gussinklo,
Secretaris Jan ter Horst
penningmeester Gerrit ten Hoopen, Jan Wagensveld
Christien Peter en Janny ten Berge, Henk Teselink, Willie Lindeboom,
Gasten: , Jan Spaans.

—————————————————————————————————————————-

 1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda
 1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 22-09-2016

Er zijn geen aanvullingen:

Daarna worden de notulen vastgesteld

 1. Post/ mededelingen.
  – Uitnodiging gemeente Berkellanddag 3 november, Janny ten Berge en Willemien
  Gussinklo

–           Uitnodiging Expertmeeting Zorgverzekering 17 november, Janny ten Berge,
Jan Spaans en Jan Wagensveld

 

 1. Gesprek met Wethouder Mw. M. Van Haaren

De agenda voor deze bespreking is volgt:

 • Wonen in de toekomst voor Senioren
 • Onderhoud trottoirs
 • Onderzoek Senioren Huisbezoek
 • Vervoer personen in de gemeente Berkelland
 • Vallies vervoer ( gegevens passagiers, invalide, rolstoelgebruiker)
 1. Bestuur opvolging SRB komende jaren.

De Hr. G. Ten Hoopen, penningmeester SRB en Marktmeester Seniorenbeurs gaat medio 2017 stoppen, hij zegt toe ondersteuning te blijven verlenen bij het penningmeesterschap.

Nogmaals dringt hij aan op het houden van de beurs eens de twee jaar.
Opmerkingen over de laatste beurs van 7 oktober 2016

 • Beurs opening van 10.00 uur tot 17.00 uur
 • Welke dag: Vrijdag of zaterdag?
 • Of op middag en avond
 • Andere dag op woensdag
 • Voorkeur bij de meesten gaat toch uit naar de vrijdag.
 • Hoe staat het met de subsidie aanvraag bij de gemeente, nog in uitvoering, secretaris zal
 • hiernaar vragen.

Mw. Janny ten Berge wil terug treden in 2018, zij doet veel lees- en correctie werk voor de SRB t.a.v. voorstellen Welzijnsraad maar ook het stellen van vragen over gemeentelijke raadsvoorstellen. Voorstel van haar kant is om iemand van buitenaf te zoeken die haar hierin kan steunen resp. Opvolgen.

 1. Openbare vergadering Personen vervoer in Berkelland.

Voorzitter Bart Klootwijk, nauw betrokken bij personenvervoer, vertelt dat hij contact heeft gehad met  En dat er de komende maanden vele verandering zitten aan te komen en dat het niet veel zin heeft op korte termijn zo’ n vergadering te houden.

 1. Rondvraag.
  Christien Peter vraagt naar Respijtzorg en Mantelzorg. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hoe de gemeente omgaat met deze twee Zorg voorzieningen, helemaal bestaande uit vrijwilligers.
  Jan Wagensveld: Opening tijden restaurant Hofmaat Neede, is wat verruimt, eens per maand een inloop middag met gezamenlijk koken en maaltijd voor € 4,00

Gerrit ten Hoopen: Er zijn nog twee prijzen van beurs niet afgehaald, graag vermelden in Berkelland Nieuws.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland
Datum:            22-09-2016
Tijdstip:           09.30-11.00 uur
Aanwezig:         Voorzitter Bart Klootwijk, 2e Voorzitter Willemien Gussinklo,
penningmeester Gerrit ten Hoopen, Jan Wagensveld
Christien Peter en Janny ten Berge ( notulist)
Afwezig:           Afwezig met kennisgeving Jan ter Horst, Henk Teselink
—————————————————————————————————————————-

 1. Opening

De voorzitter heet eenieder van harte welkom.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max. 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt aangevuld onder punt 5 met : overleg PCOB Need

 1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 23-06-2016

Er zijn enkele aanvullingen:
Bij punt 7: Jan Wagensveld vraagt enige ondersteuning bij het penningmeesterschap; Gerrit zegt toe de boekhouding te blijven doen
Bij punt 12: wat betekent “stavaza”; dit is stand van zaken
Daarna worden de notulen vastgesteld

 1. Post/ mededelingen.
  – Willemien en Janny gaan naar de scholingsmorgen SBOG over wonen op 13-10-2016

– Het verslag met de brainstormavond met de wethouder is doorgezonden en roept  geen vragen/opmerkingen op
– Er zijn gesprekken gevoerd net D66 en CDA; deze zijn als positief en zinvol ervaren;  er zijn nog afspraken met GemeenteBelangen en PvdA
– De toegezonden agenda voor het gesprek met de PCOB Neede ervaren we als teleurstellend; er leeft bij de SRB geen behoefte om over het persbericht van deze zomer te praten. Bart zal hierover contact opnemen.

6.Vaststellen jaarverslag SRB 2015
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en er wordt een publicatieoverzichtje gemaakt:
Publicatie op website

 • Wordt aangeboden aan de wethouder tijdens komend overleg ( dit moet nog worden afgesproken!!JtB)
 • Wordt digitaal verzonden aan GPB, welzijnsraad en politieke partijen ( dit doen na het overleg met de wethouder? =m.i. zorgvuldiger)

 1. Verslag brainstorm met wethouder, VMK manager, GPB, PCOB Neede en welzijnsraad
  Dit is besproken onder punt 5 van de agenda
 1. Stand van zaken over nieuwe werkgroep Pensioenen

De geplande bijeenkomst kon niet doorgaan; er is nu een nieuwe datum voorgesteld en wel 27-09-2016 om 10.30 uur in de Meergaarden.

 1. Contact met de Politiek Partijen omtrent Ouderenbeleid

Dit is besproken onder punt 5 van de agenda

 1. Verslag beurs Zonnebloem 50 jaar

Het was een goed georganiseerd evenement en er is gebleken dat de SRB flink wat bekendheid geniet; veel mensen wisten al van onze beurs van 7 oktober as. Er zijn ook veel bezoekers bij onze stand geweest.

 1. Beursactiviteiten
 • De personele bezetting door de SRb wordt doorgenomen
 • Betalingsherinneringen zijn gemaakt. Gerrit handelt dit verder af tijdens de beurs
 • Wonior trapliften komt niet
 • Alle beursplaatsen zijn nu gevuld
 • EHBO is geregeld
 • Verkeersbegeleiders zijn geregeld
 • P-plaatsen worden aangegeven
 • Tafels zijn besteld bij Berkelland verhuur
 • Beursspullen van de SRB worden opgeslagen bij Jan ter Horst en Kart Klootwijk

 

 1. Rondvraag

Christien:  doet verslag van de activiteiten van het minimagroepje van de SRB/GPB en geeft door dat op een GPB bijeenkomst Wim Staartgaart komt praten over mantelzorgactiviteiten
We besluiten Wilma Spee uit te nodigen voor onze eindejaarsbijeenkomst op 15-12-2016
Willemien: vraagt naar de stavaza van de themabijeenkomst rond vervoer. Bart zal hierover met betrokken ambtenaar contact opnemen.
Janny: wellicht goed om in de SRB aandacht te gaan besteden aan het thema wonen, misschien ook dmv themabijeenkomst.
Gerrit: doet een oproep om de beurs toch vooral iedere 2 jaar te blijven organiseren; dit ook vanwege de financiën.

 1. Sluiting

Om 11.30 uur precies sluit de voorzitter de vergadering.

 

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

Datum:            25-02-2016

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Afwezig:           Afwezig met kennisgeving Hr Gerrit ten Hopen

Notulist:                       Jan ter Horst
Gast aanw.          Mw. Willy Lindeboom

—————————————————————————————————————————-

 1. Opening en berichten van verhindering

De voorzitter heet een ieder van harte welkom,  Er zijn geen berichten van verhindering.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Vaststellen verslag AB-vergadering d.d. 17-12- 2015

Bij punt 8 een opmerking door Christien Peter dat we een beleidsstuk moeten opvragen bij Mw. M. Schulenborg over Mantelzorg.
Graag binnen gekomen Mails doorsturen naar de 2 LCO’s

 1. Post/ mededelingen
  *
  Er is een uitnodiging gekomen naar de Seniorenraad voor het bijwonen van een vergadering op 17 februari 2016 in het Gemeentehuis. Onderwerp is het overleg met FNV, de Wethouder, Welzijnsraad, Zorgaanbieders en
  het Platform Gehandicapten. Mw. Janny ten Berge heeft de vergadering bijgewoond.
  het verslag zal zo gauw het beschikbaar is naar de leden worden gestuurd.
 2. Mededelingen voorzitter dat we niet meer Statutair werken, door ontbreken van 2 LCO’s.
  De voorzitter gaat in op het punt dat in het verleden de afdeling Ruurlo is gestopt met de LCO-Ruurlo.
  Na het overlijden van Hr. Gert Hardon, een krachtige inspirator, is de LCO Borculo er mee gestopt, met slechts twee leden in het bestuur is voortzetting een onmogelijkheid.
  Daardoor zijn we in het Algemeen bestuur van de Seniorenraad in de loop van 2015 3 leden kwijtgeraakt en vergaderen we thans met 8 afgevaardigden en hebben 1 vacature.
  Na een opmerking om nog met de 2 overgebleven personen uit Borculo te gaan praten lijkt het voorstel uit de vergadering beter om eens te gaan kijken en contact te zoeken met de Belangen verenigingen in de Kleine Kernen in Berkelland.
  Het Dagelijks Bestuur zal dit voorstel gaan uitwerken.
  Bij de bestaande LCO’s gaan vragen hoe men er tegenover staat om de afvaardiging voorgesteld uit de LCO los te laten en externe onafhankelijke deelnemers te werven voor het Algemeen Bestuur Seniorenraad.
 3. Vaststellen vergaderrooster.
  Er zal een nieuw rooster van aftreden worden gemaakt, zodat niet alle personen in één jaar aftredend zijn.
  Voorzitter Bart Klootwijk en Hr. Henk Teselink zeggen toe herkiesbaar te zijn.

8 Rondvraag.
Vanuit de beurscommissie kan worden gemeld dat Hr. Jan Wagensveld voorzitter is geworden van deze club.
Dat zwembad het Timpke uit Borculo ook aanwezig zal zijn met een stand op de deze beurs van 7 oktober 2016.
Mw. Jannie ten Berge verteld dat zij een 4 tal Gemeente Verordeningen over de WMO 2016 heeft doorgewerkt en dit doorgestuurd ter beoordeling.
In de activiteiten lijst van de Seniorenraad 2016 zullen de te leggen contacten met de Belangen Verenigingen worden opgenomen

Mw. Willemien Gussinklo doet verslag van de gehouden LCO-Eibergen vergadering. Zij kunnen melden dat zij een nieuw lid in de LCO hebben gekregen.

Mw. Christien Peter wil graag dat de mail wordt doorgestuurd die wij van diversen ontvangen.
Gehandicapten Platform bied aan om te helpen evalueren WMO 2015
Hr. Henk Teselink vraagt naar de Belasting invullers die vroeger hielpen onder de koepel van de ANBO maar thans onduidelijk is wie het overkoepelende orgaan is.
Mw. Willy Lindeboom waarschuwt voor het binnen halen van onafhankelijke personen, het kan goed of minder goed uitpakken.

 1. Wegens ontbreken van onze Penningmeester komt het punt Sponsoring en Financieel overzicht te vervallen.
 1. Sluiting

Volgende AB vergadering is op donderdag 28 april 2016

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst Algemeen Bestuur Seniorenraad Berkelland

Datum:            17-12-2015

Tijdstip:           09.30-11.00 uur

Afwezig:           geen afwezige AB leden

Notulist:                       Jan ter Horst

—————————————————————————————————————————-

 1. Opening en berichten van verhindering

De voorzitter heet een ieder van harte welkom,  Er zijn geen berichten van verhindering.

 1. Inspreekmogelijkheid door niet AB-leden ( max 5 minuten per inspreker en max. 3 insprekers)

Van de mogelijkheid tot inspreken wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Vaststellen verslag AB vergadering d.d. 29-10- 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen/toevoegingen vastgesteld.

 5. Post/ mededelingen

De Seniorenraad heeft als raad maar ook persoonlijk een dankbrief ontvangen van Mw. F. Hardon naar aanleiding van het overlijden van haar man en voorzitter van de Seniorenraad Berkelland
– De Seniorenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de Welzijnsraad Berkelland.

 1. Voorzitter gaat in op samenwerking Welzijnsraad.

Op 18 december 2015 zal er een gesprek zijn met de Seniorenraad en de Welzijnsraad, voorzitter gaat dieper in het ontstaan van de Welzijnsraad waarvan de leden op basis van hun sollicitatie procedure zijn gekozen op hun onafhankelijkheid.
Zij vertegenwoordigen geen belangengroepering. De Seniorenraad komt op voor de belangen van ouderen in de gemeente Berkelland

Voorzitter schetst een voorbeeld dat er geen vertegenwoordiging aanwezig is tijdens het regionaal overleg Basis Mobiliteit.
De Seniorenraad ziet het als haar taak om de gemeente er op te wijzen om te komen tot een bredere

Burger Participatie zoals die is bedoeld en vastgelegd in de WMO 2015.

Mw. Christien Peter stelt voor om te komen tot samenwerking met het Gehandicapten Platform om samen de belangen te behartigen van de Ouderen en Gehandicapten.

Mw. Janny ten Berge gaat in op de brief die de Seniorenraad heeft opgesteld en verzonden zal worden naar de alle politieke partijen en de Gemeente raad, waarin zij ingaat op de door de wethouder opgestelde wijze, over de voortzetting van de Huishoudelijke hulp HH1 tot 1 juli 2016.
De voorzitter gaat de voorstellen van de Wethouder over de Huishoudelijke Hulp verder uitdiepen, vooral haar woordgebruik als “vooralsnog” geeft mogelijkheden tot uiteenlopende interpretatie.

Verder moet het kader gaan groeien in de komende 6 maanden? Hoe het beleid er uit komt te zien na 1 juli 2016 is volstrekt onzeker.
Er is geen klachtenregeling voor ouderen die het niet eens zijn als zij een afwijzing krijgen na een ‘keukentafelgesprek’.

Mw. Janny ten Berge heeft zelf zo’ n keukentafel gesprek meegemaakt, haar mening is: je moet goed op de hoogte zijn wat er allemaal speelt, het laat veel vragen achter.
Denk ook eens aan de privacy, hoe zorgvuldig gaat de gemeente om met de medische gegevens?

7. Vaststellen vergaderrooster.
De vergadering gaat akkoord met het meegestuurde vergaderrooster voor 2016.

8 Rondvraag.
Mw. Christien Peter vraagt naar het mantelzorgbeleid van de gemeente. Hoe is dit georganiseerd?
Volgens de voorzitter is het mogelijk dat verzorgenden dit zelf moeten aanvragen en dat de gemeente een bedrag heeft vastgesteld van € 100,- dat de aanvrager zelf moet overmaken aan haar Mantelzorg verlener.
Zij wijst erop dat er een Platform is geformeerd waarin zitting hebben Het FNV o.l.v. Hr. Lodewijk de Waal, de Wethouder van Berkelland, de Welzijnsraad en het Gehandicapten Platform.
Ook de Seniorenraad zou volgens haar hierin vertegenwoordigd moeten zijn.

De secretaris zal hierover contact opnemen met de Hr. Alb. Habing van de gemeente Berkelland.

 1. Vertrekkende leden Seniorenraad
  De Seniorenraad neemt in deze laatste bijeenkomst van 2015 afscheid van Mw. Annie Loman en Mw. Rosa Stoorvogel. Onder dankzegging van de voorzitter voor hun inzet en een bos bloemen wordt de vergadering afgesloten.

Volgende AB vergadering is op donderdag 25 februari 2016